Trang chủ Cẩm nang Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý ?

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý ?

Câu hỏi: Tôi có vướng mắc muốn hỏi như sau: Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động được quy định về điều kiện hưởng và mức hưởng trong quy chế tài chính của công ty thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Và khoản phụ cấp này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Có quy định về mức tối đa khoản phụ cấp này không ạ?

Trả lời:

Khoản tiền thuê nhà cho cá nhân tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (không gồm tiền thuê nhà), trừ trường hợp nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights