Nguyên tắc khai thuế

Người nộp thuế phải tự tính, tự kê khai trung thực, chính xác số thuế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tháng hoặc quý, đồng thời nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn đã quy định trong từng sắc t…

Khai, nộp lệ phí Môn bài

a. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. – Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người…

Khai thuế GTGT

1 Hướng dẫn chung về khai thuế GTGT: a. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế – Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. – Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực…

Khai thuế TNDN

1 Hướng dẫn chung về khai thuếTNDN a. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế – Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. – Trường hợp người nộp thuế có đơn…

Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt Người nộp thuế sản xuất hàng hoá, gia công hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán tro…

Khai thuế nhà thầu nước ngoài

1. Hướng dẫn chung về khai thuế nhà thầu nước ngoài Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp t…

Khai thuế Tài nguyên

1. Hướng dẫn chung về khai thuế tài nguyên  – Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại điể…

Khai thuế Bảo vệ môi trường

1. Trường hợp Khai thuế bảo vệ môi trường Đối với hàng hoá sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế,…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights