Mục lục ngân sách

Chương của người nộp thuế có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử: tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng từ năm 2017 thực hiện theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ…

Hướng dẫn nộp thuế điện tử

Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, lập chứng từ nộp thuế điện tử, ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. DC ACCOUNTING & TAX sẽ hướng dẫn chi tiết để người nộp thuế điện tử nhanh chóng và hi…
0935 786 134
Verified by MonsterInsights