Trang chủ Cẩm nang Nộp tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu bán công ty con hay không?

Nộp tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu bán công ty con hay không?

Câu hỏi: Tháng 8 năm 2015, Công ty tôi thực hiện bán toàn bộ 1 công ty con của công ty cho một doanh nghiệp khác với giá bán 10,5 tỷ đồng. Vậy xin hỏi công ty tôi có phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng đối với khoản doanh thu này hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d, khoản 8, điều 4 thông tư 219 của Bộ Tài chính thì hoạt động chuyển nhượng vốn kể cả bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, Nếu doanh nghiệp mua công ty con của công ty bạn kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán thì khoản doanh thu của công ty bạn thu được từ việc bán công ty con không phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights