Trang chủ Cẩm nang Cho thuê căn hộ theo hợp đồng, hóa đơn phải có chữ ký người thuê

Cho thuê căn hộ theo hợp đồng, hóa đơn phải có chữ ký người thuê

Công văn số 2629/CT-TTHT ngày 28/3/2016 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (2 trang)

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 , người mua hàng không nhất thiết phải ký tên trên hóa đơn khi mua hàng qua điện thoại, qua mạng, fax

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh cho thuê căn hộ, nếu giao dịch giữa Công ty và khách hàng được thể hiện bằng Phiếu xác nhận đặt phòng thông qua fax thì khách hàng không phải ký tên trên hóa đơn. Tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, Công ty đóng dấu “Bán hàng qua fax”

Tuy nhiên, nếu Công ty trực tiếp ký hợp đồng cho thuê căn hộ với khách hàng thì khách hàng bắt buộc phải ký tên trên hóa đơn

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights