Trang chủ Cẩm nang Đổi tên Công ty, được đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Đổi tên Công ty, được đóng dấu tên mới lên hóa đơn

Công văn số 3904/CT-TTHT ngày 28/4/2017 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty thay đổi tên nhưng không thay đổi MST và cơ quan thuế quản lý thì được đóng dấu tên mới bên cạnh tên cũ trên hóa đơn còn tồn để tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, Công ty phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo mẫu số 3.13 ban hành tại Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 .

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights