Trang chủ Dịch vụ Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất, uy tín của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến hậu quả là phá sản. Để bảo vệ được doanh nghiệp khỏi các rủi ro, CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC xin tư vấn về việc kiểm soát các rủi ro trong doanh nghiệp ở những vấn đề sau:

1.VỀ TÀI SẢN

 •  Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu của khách hàng
 • Phải thu khác
 • Hàng tồn kho
 • Tạm ứng
 • Thuế GTGT được khấu trừ
 • Hàng gửi bán
 • Cầm cố, kí quỹ, kí cược
 • Tài sản cố định thuê tài chính
 • Góp vốn liên doanh
 • Xây dựng cơ bản dở dang
 • Phải thu nội bộ
 • Chi phí SXKD dở dang
 • Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
 • Đầu tư dài hạn
 • Chi sự nghiệp

2. VỀ NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 • Vay ngắn hạn, vay dài hạn
 • Phải trả người bán
 • Thuế và các khoản phải nộp NSNN

DC ACCOUNTING & TAX mong muốn góp một phần vào sự thành công cùng doanh nghiệp.
Trân trọng!
————————————————————————————————–————
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
[W] https://dichvuketoandanang.vn
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0905 173 193

Dịch vụ khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights