Trang chủ Cẩm nang Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn phải điều chỉnh thông báo phát hành

Công văn số 70931/CT-TTHT ngày 16/11/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (1 trang)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý, nếu muốn sử dụng tiếp các hóa đơn còn tồn in sẵn địa chỉ cũ thì thực hiện đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh địa chỉ cũ và gửi thông báo điều chỉnh thông tin phát hành hóa đơn theo mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights