Trang chủ Cẩm nang Dịch vụ tư vấn qua điện thoại cũng được miễn chữ ký người mua

Dịch vụ tư vấn qua điện thoại cũng được miễn chữ ký người mua

Công văn số 2518/CT-TTHT ngày 23/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (1 trang)

Theo quy định tại Khoản 2đ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 , hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ qua điện thoại không bắt buộc có chữ ký của người mua

Theo đó, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự cho khách hàng qua điện thoại thì tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” được phép đóng dấu “Bán hàng qua điện thoại” để thay thế chữ ký của người mua

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights