Trang chủ Cẩm nang Dịch vụ quảng cáo không được đóng dấu

Dịch vụ quảng cáo không được đóng dấu

Công văn số 10135/CT-TTHT ngày 24/11/2014 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn (2 trang)

Theo quy định tại khoản 2đ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus2 , đối với các hình thức mua bán hàng hóa không trực tiếp như qua điện thoại, qua mạng, FAX, hóa đơn được phép đóng dấu “Bán hàng qua điện thoại/mạng/FAX” tại tiêu thức “người mua hàng” và người mua không phải ký, ghi rõ họ tên
Tuy nhiên, theo Công văn này, dịch vụ quảng cáo (bao gồm việc phát triển ý tưởng chủ đạo cho chiến dịch, phát triển phim quảng cáo truyền hình …) không thuộc trường hợp bán hàng qua điện thoại nên hóa đơn không thể đóng dấu “Bán hàng qua điện thoại”

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights