Trang chủ Cẩm nang Số tạm nộp trong năm thấp hơp số phải nộp khi quyết toán năm thì có bị phạt chậm nộp không?

Số tạm nộp trong năm thấp hơp số phải nộp khi quyết toán năm thì có bị phạt chậm nộp không?

Câu hỏi: Từ năm 2015 Doanh nghiệp không thực hiện khai thuế TNDN tạm tính hàng quý mà phải tự xác định số thuế tạm nộp hàng quý. Vậy cho tôi hỏi nếu số tạm nộp trong năm thấp hơp số phải nộp khi quyết toán năm thì có bị phạt chậm nộp không? Nếu bị phạt thì thời điểm tính phạt chậm nộp như thế nào?

Trả lời:

Tại Điều 17 Thông tư 151 ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên đó. Thời hạn tính chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu.

Căn cứ theo quy định trên, Công ty bạn phải căn cứ vào số thuế đã tạm nộp trong năm và số phải nộp theo quyết toán để xác định số thuế phải nộp tiếp và thực hiện nộp số thuế còn thiếu trước khi hết hạn quy định để tránh bị phạt chậm nộp.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights