Trang chủ Cẩm nang Mô hình quản lý chiến lược

Mô hình quản lý chiến lược

Một quy trình quản lý chiến lược thông qua 5 bước sau:

1/ Phân tích môi trường:

Môi trường gồm: Môi trường bên ngoài (vĩ mô + tác nghiệp) + Môi trường nội bộ.

Vai trò:

Tạo cơ sở căn bản cho việc hoạch định chức năng nhiệm vụ (đôi khi đó là khẳng định lại chức năng nhiệm vụ đã được hoạch định từ trước) và hoạch định mục tiêu.
Xác định các việc cần làm để đạt được các mục tiêu và chức năng nhiệm vụ đề ra.
Đối với một số ngành có môi trường năng động, diễn biến nhanh => khó khăn cho việc hoạch định => dễ bị thay đổi mục tiêu so với ban đầu

2/ Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu:

Xác định hướng đi của mình trước khi vận động. Các mục tiêu này phải tăng mức độ thích ứng môi trường hiện tại cũng như tương lai.

Phân tích mục tiêu thành 3 phần:

Chức năng nhiệm vụ (quan trọng nhất, lý do sự tồn tại của DN)
Dài hạn (cụ thể hơn mong muốn đạt được)
Ngắn hạn (cụ thể hơn mong muốn đạt được)
3/ Phân tích lựa chọn các phương án chiến lược:

Sau khi phân tích các phương án chiến lược cần lựa chọn sự kết hợp thích hợp giữa các chiến lược sau:

Chiến lược cấp công ty: xác định ngành kinh doanh hoặc các ngành kinh doanh mà hãng đang hoặc sẽ phải tiến hành, mỗi ngành cần được kinh doanh như thế nào. Ví dụ với các chi nhánh khác của cty hoặc kinh doanh độc lập và các mối quan hệ của nó với xã hội thế nào.
Chiến lược cấp cơ sở kinh doanh (SBU): xác định từng cơ sở có thể hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình như thế nào (góp phần hoàn thành chiến lược cty) trong lĩnh vực của mình.
Chiến lược cấp bộ phận chức năng: hỗ trợ cho chiến lược cty và chiến lược SBU.
Vậy để làm sao để lựa chọn các chiến lược này? Là may rủi?

Muốn thực hiện điều này các bạn phải biết các phương pháp phân tích danh mục vốn đầu tư. Việc phân tích này sẽ gây hệ quả nhiều chiến lược mới được sinh ra, từ cơ hội mới cho đến việc rời bỏ ngành nghề kinh doanh.

4/ Thực hiện chiến lược

Đây là một khâu rất quan trọng thường bị các chuyên gia chiến lược thực hành cũng như các nhà nghiên cứu chiến lược bỏ qua. Làm thế nào để các thành viên trong tổ chức chấp nhận thay đổi do yêu cầu của chiến lược là một việc đặc biệt quan trọng để thực hiện chiến lược.

5/ Đánh giá và kiểm tra thực hiện

Bởi vì môi trường luôn luôn thay đổi nên trong quá trình làm chiến lược luôn cần có sự đánh giá và kiểm tra thực hiện. Cần phải làm công việc này để xem chiến lược có tiến hành theo đúng dự định hay không?

Một việc rất quan trọng là các bước cấu thành quá trình quản lý chiến lược có ảnh hưởng lẫn nhau và có thể diễn ra đồng thời. Với ý nghĩa này quản lý chiến lược được xem như một hệ thống.

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights