Trang chủ Cẩm nang Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai

Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai

Câu hỏi: Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai

1. Phần mềm HTKK 3.3.5 chưa nâng cấp theo thông tư số 200 năm 2014, vậy vẫn làm theo Quyết định số 15/2006 không? và không thấy có biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư số 200 năm 2014. Vây khi nộp báo cáo tài chính năm 2015 chúng tôi khai và nộp theo biểu mẫu của quyết định nào cho hợp lý?

2. Trong TK QT thuế TNDN mẫu 03/TNDN không có số thuế năm trước nộp thừa chuyển sang, vậy có đưa số thuế nộp thừa năm trước vào số thuế tạm nộp năm nay được không vì nếu không đưa vào thì chênh lệch thuế TNDN phải nộp lớn hơn 20% số thuế TNDN phải nộp dẫn đến phải nộp tiền thuế chậm nộp.

Trả lời:

1. Ngày 11/3/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7 đáp ứng quy định về mẫu biểu BCTC theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính cho các BCTC năm 2015.

2. Về hướng dẫn kê khai đối với chỉ tiêu E “Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm” trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm bao gồm số nộp thừa năm trước và  số đã tạm nộp trong năm (sau khi đã bù trừ hết các khoản nợ năm trước).

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights