Trang chủ Cẩm nang Hóa đơn đỏ

Hóa đơn đỏ

Công văn số 41123/CT-HTr ngày 20/6/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus2 , việc đóng dấu treo (đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn) chỉ áp dụng với trường hợp người bán hàng ký hóa đơn theo ủy quyền của thủ trưởng đơn vị, không bao gồm trường hợp cấp dưới ký thừa ủy quyền của cấp trên

Theo đó, trường hợp Giám đốc Công ty (cấp trên) ủy quyền cho Giám đốc bán hàng (cấp dưới) quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động Công ty, kể cả việc lập hóa đơn thì khi lập hóa đơn, Giám đốc bán hàng vẫn ký tên, đóng dấu tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, không đóng dấu treo

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights