Trang chủ Cẩm nang Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Câu hỏi: Doanh nghiệp muốn chi các khoản có tính chất phúc lợi cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị, chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày Tết và những khoản chi có tính chất phúc lợi xã khác nhưng bằng hình thức khoán một lần vào đầu năm, vậy Doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khoản chi này không?

Trả lời:

Theo qui định về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế tại Thông tư 78 và Thông tư 151 của Bộ Tài chính thì: doanh nghiệp được trừ các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Nhưng tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Và khoản chi đó phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn chi các khoản có tính chất phúc lợi cho người lao động theo quy định nêu trên phải theo thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết khác

0935 786 134
Verified by MonsterInsights